[1]
Q. V. Trần và T. N. H. Trần, “Vai trò của các bên liên quan trong đánh giá chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, TCGD, vol 23, số p.h 3, tr 48–53, tháng 2 2023.