[1]
Đình P. Ngô và T. H. M. Dương, “Nhận thức và kết quả học tập của sinh viên thông qua mô hình học đảo ngược: nghiên cứu trường hợp sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh”, TCGD, vol 23, số p.h 3, tr 60–64, tháng 2 2023.