[1]
V. T. Thái, A. T. Đậu, và T. L. Trần, “Xây dựng và triển khai mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông”, TCGD, vol 23, số p.h 8, tr 1–7, tháng 4 2023.