[1]
V. E. Đặng, V. H. Đào, V. T. Lê, H. L. A. Nguyễn, và T. K. H. Võ, “Kĩ năng sử dụng internet của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp”, TCGD, vol 23, số p.h 15, tr 58–64, tháng 7 2023.