[1]
T. T. . Phạm, “Một số giải pháp phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, giảng viên ở Học viện Chính trị hiện nay”, TCGD, vol 23, số p.h đặc biệt 8, tr 20–24, tháng 9 2023.