[1]
T. M. H. Chu và T. T. V. Vũ Thị Thanh Vân, “Sử dụng kênh hình trong dạy học môn ‘Lịch sử và Địa lí’ cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực cho học sinh ”, TCGD, vol 23, số p.h đặc biệt 8, tr 63–68, tháng 9 2023.