[1]
T. T. L. Lê và T. P. T. Đỗ, “Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán theo mô hình Dạy học kết hợp ”, TCGD, vol 23, số p.h đặc biệt 8, tr 79–83, tháng 9 2023.