Đỗ , T. T., và T. T. Nguyễn. “Xây dựng Và sử dụng bộ học liệu điện tử Trong dạy học mạch nội Dung “Máu Và tuần hoàn của Cơ thể người”, chủ đề ‘Vật sống’ (Khoa học tự Nhiên 8)”. Tạp Chí Giáo dục, vol 23, số p.h đặc biệt 8, Tháng Chín 2023, tr 175-81, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1002.