Đồng , B. T., và T. V. Q. Đỗ. “Các yếu tố khách Quan ảnh hưởng đến Kĩ năng Nghiên cứu Khoa học của giảng Viên Khoa học Xã hội Và nhân văn ở các trường Sĩ Quan quân đội”. Tạp Chí Giáo dục, vol 23, số p.h đặc biệt 8, Tháng Chín 2023, tr 336-40, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1041.