Lê , T. Ánh V. “Một số giải pháp giáo dục ý thức chính trị Cho Sinh Viên hiện Nay”. Tạp Chí Giáo dục, vol 23, số p.h đặc biệt 8, Tháng Chín 2023, tr 383-7, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1050.