Đinh , T. T., và H. L. Nguyễn. “Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo Viên mầm Non”. Tạp Chí Giáo dục, vol 23, số p.h 19, Tháng Mười 2023, tr 21-27, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1068.