Lê , T. B. L., T. M. P. Nguyễn, và V. C. Lê. “Quy trình thiết Kế hoạt động khởi động Trong dạy học môn Toán Theo định hướng phát triển năng lực người học ở trường phổ thông”. Tạp Chí Giáo dục, vol 502, số p.h 2, Tháng Năm 2021, tr 22-26, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/131.