Nguyễn, T. N. D., và T. H. N. Đoàn. “Đánh Giá sự hài lòng của Sinh Viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-Learning Trong bối cảnh Covid-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng”. Tạp Chí Giáo dục, vol 493, số p.h 1, Tháng Giêng 2021, tr 59-64, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/14.