Nguyễn , N. T. H. “Phát triển năng lực viết đề xuất dự án cộng đồng Cho Sinh Viên ngành Công tác Xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội Và Nhân văn - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh thông Qua Mô hình học tập phục vụ cộng đồng”. Tạp Chí Giáo dục, vol 24, số p.h 3, Tháng Hai 2024, tr 53-58, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1460.