Đinh , T. T., và T. T. N. Phùng. “Nghiên cứu chủ đề đọc viết ở Giai đoạn mầm Non tại các nước đang phát triển Trên Cơ sở dữ liệu Scopus Trong Giai đoạn 1994-2021: Xu hướng Và hợp tác quốc Tế”. Tạp Chí Giáo dục, vol 24, số p.h 6, Tháng Ba 2024, tr 1-5, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1528.