Đỗ , T. T. H., và T. T. H. Vũ. “Tổng Quan Nghiên cứu về giáo dục sáng tạo, quản Lí giáo dục sáng tạo Và những ‘khoảng trống’ Trong Nghiên cứu về quản Lí giáo dục sáng tạo ở trường phổ thông Việt Nam”. Tạp Chí Giáo dục, vol 504, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2021, tr 1-6, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/153.