Chu , T. M. H., và T. P. Trần. “Thực trạng Và đề xuất phương pháp dạy học nhằm nâng Cao chất lượng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Cho học Sinh Trung học phổ thông”. Tạp Chí Giáo dục, vol 24, số p.h 6, Tháng Ba 2024, tr 47-52, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1537.