Lại, T. H. “Gia đình với việc giáo dục hành Vi văn hóa Cho Trẻ Trong Xã hội hiện Nay”. Tạp Chí Giáo dục, vol 24, số p.h số đặc biệt 2, Tháng Năm 2024, tr 171-6, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1712.