Phạm, T. H., và N. Đông Nguyễn. “Một số Nghiên cứu về chính sách Và đánh Giá hiệu Quả chính sách hỗ trợ giáo Viên dạy tiếng dân tộc thiểu số ở Cơ sở giáo dục phổ thông”. Tạp Chí Giáo dục, vol 24, số p.h 9, Tháng Năm 2024, tr 1-6, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1751.