Nguyễn, H. Q. H., V. C. Trần, T. T. Đỗ, và T. P. T. Phạm. “Một số biện pháp phát triển năng lực Giao tiếp toán học Cho học Sinh Trong dạy học nội Dung hình học (Toán 7)”. Tạp Chí Giáo dục, vol 24, số p.h 9, Tháng Năm 2024, tr 19-24, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1754.