Nguyễn, L. P., và T. T. H. Lê. “Phát triển năng lực số Cho giảng Viên đại học Trong bối cảnh hội nhập: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành”. Tạp Chí Giáo dục, vol 24, số p.h 9, Tháng Năm 2024, tr 7-12, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1755.