Dương, Q. N., T. H. V. Hồ, và T. T. H. Phan. “Xây dựng chuẩn đánh Giá năng lực Sinh học Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Tạp Chí Giáo dục, vol 24, số p.h 9, Tháng Năm 2024, tr 30-35, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1760.