Nguyễn, T. V. N., và B. T. An. “Xây dựng chương trình trải nghiệm STEM môn Khoa học tự Nhiên lớp 6: Nghiên cứu tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc”. Tạp Chí Giáo dục, vol 24, số p.h 9, Tháng Năm 2024, tr 36-41, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1761.