Nguyễn, Q. L., H. Q. Trịnh, và T. P. Nguyễn. “Khám Phá ảnh hưởng của việc sử dụng ‘Mô phỏng PhET’ đến năng lực Khoa học tự Nhiên ở học Sinh Trung học Cơ sở: Một Nghiên cứu thực nghiệm”. Tạp Chí Giáo dục, vol 24, số p.h 9, Tháng Năm 2024, tr 42-47, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1763.