Phạm, T. K. “Thực trạng sự hài lòng Trong công việc của đội Ngũ giảng Viên Đại Học Huế”. Tạp Chí Giáo dục, vol 24, số p.h 9, Tháng Năm 2024, tr 58-64, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1772.