Đinh, L. A. “Thực trạng Kĩ năng tự học của Sinh Viên chính Quy ngành Giáo dục mầm Non, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”. Tạp Chí Giáo dục, vol 494, số p.h 2, Tháng Giêng 2021, tr 49-53, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/24.