Đỗ , T. K. C., và T. H. . Trần. “Xây dựng Trò chơi luyện phát âm Trên ứng dụng điện tử Cho Trẻ khiếm thính lớp 1 hòa nhập”. Tạp Chí Giáo dục, vol 512, số p.h 2, Tháng Mười 2021, tr 35-41, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/254.