Đào , T., và H. H. Ngô. “Chức năng của môn toán phổ thông Trong dạy học tích hợp Và dạy học Toán Theo định hướng giáo dục STEM”. Tạp Chí Giáo dục, vol 514, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2021, tr 1-6, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/278.