Đỗ , X. T. . “Một số Kĩ thuật viết sáng tạo văn kể chuyện Theo Tranh ở tiểu học”. Tạp Chí Giáo dục, vol 22, số p.h 2, Tháng Bảy 2022, tr 1-6, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/323.