Bùi, Đức D. “Một số yếu tố tác động đến Quá trình dạy học các môn Khoa học Xã hội Và nhân văn Theo Lí thuyết kiến tạo ở trường Sĩ Quan quân đội hiện Nay”. Tạp Chí Giáo dục, vol 495, số p.h 1, Tháng Hai 2021, tr 15-19, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/34.