Nguyễn, M. Đạt, T. N. Trần, và T. X. T. Lê. “Thực trạng hành Vi tuân thủ nội Quy, Quy Chế của Sinh Viên một số trường đại học Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Giáo dục, vol 495, số p.h 1, Tháng Hai 2021, tr 30-35, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/37.