Phạm , T. T., và V. N. Phạm. “Áp dụng Mô hình Lớp học đảo ngược vào dạy học trực tuyến Cho Sinh Viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên”. Tạp Chí Giáo dục, vol 22, số p.h 6, Tháng Bảy 2022, tr 47-52, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/375.