Trịnh, T. P. T., và T. A. Vũ. “Phân tích một số chính sách khuyến khích công bố quốc Tế Trong các trường đại học của Việt Nam”. Tạp Chí Giáo dục, vol 493, số p.h 1, Tháng Giêng 2021, tr 8-12, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/4.