Vũ , V. H. “Tổ chức phối hợp các Bên Liên Quan Tham Gia Huy động nguồn lực Trong đảm bảo chất lượng trường Cao đẳng dựa vào Chu trình C-EPD”. Tạp Chí Giáo dục, vol 22, số p.h 12, Tháng Chạp 2022, tr 37-41, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/456.