Lê , T. B. L., Q. H. Nguyễn, và K. T. Nguyễn. “Sử dụng Video để phát triển Và đánh Giá năng lực Ghi Chú toán học Cho Sinh Viên ngành Giáo dục tiểu học”. Tạp Chí Giáo dục, vol 22, số p.h 24, Tháng Giêng 2023, tr 19-24, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/613.