Trịnh , H. L., N. M. Nguyễn, và T. V. Mai. “Những yếu tố ảnh hưởng đến sự Sẵn sàng của Sinh Viên với việc học trực tuyến: Nghiên cứu tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội”. Tạp Chí Giáo dục, vol 23, số p.h 17, Tháng Chín 2023, tr 52-57, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/946.