Nguyễn , M. Đức, T. L. Y. Lưu, K. L. Nguyễn, H. M. Nguyễn, và T. N. Phan. “Xây dựng học liệu điện tử về Thí nghiệm hóa học ở trường Trung học phổ thông”. Tạp Chí Giáo dục, vol 23, số p.h đặc biệt 8, Tháng Chín 2023, tr 84-89, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/985.