Vương, C. H., và T. Đặng C. Lê. “Vận dụng phương pháp dạy học hợp đồng nhằm phát triển năng lực tự học Hóa học Cho học Sinh lớp 11 ở trường Trung học phổ thông”. Tạp Chí Giáo dục, vol 23, số p.h đặc biệt 8, Tháng Chín 2023, tr 117-24, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/992.