Trương , T. T. M., và T. K. . Kiều. “Quy trình thiết Kế Và tổ chức hoạt động trải nghiệm Trong dạy học Sinh học cấp Trung học phổ thông Trên Cơ sở phân tích nguồn lực tại địa phương”. Tạp Chí Giáo dục, vol 23, số p.h đặc biệt 8, Tháng Chín 2023, tr 130-6, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/994.