Đinh , Thanh Tuyến, và Hà Linh Nguyễn. “Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo Viên mầm Non”. Tạp chí Giáo dục 23, no. 19 (Tháng Mười 2, 2023): 21–27. Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1068.