Nguyễn , Hoàng Trang, và Thị Huế Trần. “Tổ chức dạy học dự án Chuyên đề ‘Hóa học Và công nghệ thông tin’ (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực Giao tiếp Và hợp tác Cho học Sinh”. Tạp chí Giáo dục 23, no. 21 (Tháng Mười-Một 5, 2023): 12–17. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1089.