Đặng , Thị Lệ Tâm. “Năng lực ngôn ngữ của học Sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học vùng Đông bắc: Thực trạng Và Nguyên nhân”. Tạp chí Giáo dục 23, no. 21 (Tháng Mười-Một 5, 2023): 59–63. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1097.