Nguyễn, Thị Ngọc Diệp, và Thị Hồng Nga Đoàn. “Đánh Giá sự hài lòng của Sinh Viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-Learning Trong bối cảnh Covid-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng”. Tạp chí Giáo dục 493, no. 1 (Tháng Giêng 5, 2021): 59–64. Truy cập Tháng Sáu 19, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/14.