Đinh , Thanh Tuyến, và Thị Thu Nghĩa Phùng. “Nghiên cứu chủ đề đọc viết ở Giai đoạn mầm Non tại các nước đang phát triển Trên Cơ sở dữ liệu Scopus Trong Giai đoạn 1994-2021: Xu hướng Và hợp tác quốc Tế”. Tạp chí Giáo dục 24, no. 6 (Tháng Ba 26, 2024): 1–5. Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1528.