Chu , Thị Mai Hương, và Thị Phượng Trần. “Thực trạng Và đề xuất phương pháp dạy học nhằm nâng Cao chất lượng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Cho học Sinh Trung học phổ thông”. Tạp chí Giáo dục 24, no. 6 (Tháng Ba 26, 2024): 47–52. Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1537.