Nguyễn, Thị Mạnh Tiến, và Thị Hương Trần. “Thực trạng hoạt động trải nghiệm Cho Trẻ mẫu giáo ở các trường mầm Non Tư thục Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Giáo dục 24, no. số đặc biệt 1 (Tháng Tư 4, 2024): 152–157. Truy cập Tháng Bảy 15, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1576.