Điêu, Thị Tú Uyên, Thị Hiền Khúc, Thị Thanh Dương, Thanh Xuân Bùi, Đinh Thị Bích Hậu, Hoài Thanh Nguyễn, Việt Hưng Lò, và Lò Thị Ngọc. “Hoạt động Nghiên cứu Khoa học gắn với mục Tiêu đổi mới giáo dục của Sinh Viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc: Thực trạng Và một số giải pháp”. Tạp chí Giáo dục 24, no. số đặc biệt 2 (Tháng Năm 3, 2024): 278–283. Truy cập Tháng Bảy 15, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1732.