Phạm, Thu Hà, và Như Đông Nguyễn. “Một số Nghiên cứu về chính sách Và đánh Giá hiệu Quả chính sách hỗ trợ giáo Viên dạy tiếng dân tộc thiểu số ở Cơ sở giáo dục phổ thông”. Tạp chí Giáo dục 24, no. 9 (Tháng Năm 5, 2024): 1–6. Truy cập Tháng Sáu 20, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1751.