Nguyễn, Lan Phương, và Thị Thu Hiền Lê. “Phát triển năng lực số Cho giảng Viên đại học Trong bối cảnh hội nhập: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành”. Tạp chí Giáo dục 24, no. 9 (Tháng Năm 5, 2024): 7–12. Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1755.