Dương, Quang Ngọc, Thị Hồng Vân Hồ, và Thị Thanh Hội Phan. “Xây dựng chuẩn đánh Giá năng lực Sinh học Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Tạp chí Giáo dục 24, no. 9 (Tháng Năm 5, 2024): 30–35. Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1760.